Eastern Syriac :ܟܵܐܸܠܫܸܚܢܵܐ
Western Syriac :ܟܳܐܶܠܫܶܚܢܳܐ
Eastern phonetic :' ka iel ' šiḥ na :
Category :noun
[Measures]
English :a thermometer ;
French :un thermomètre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܐܸܠܩܵܠܵܐ, ܟܵܐܸܠܚܲܝܠܵܐ, ܟܵܐܸܠ, ܐܲܟܝܼܠ

See also : ܟܝܼܘܼܠܵܐ, ܫܚܢ, ܫܚܝܼܢܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܫܚܵܢܬܵܐ, ܫܚܝܼܬܵܐ, ܫܵܚܸܢ, ܫܸܚܢܵܐ, ܫܚܘܼܢܝܵܐ, ܫܚܵܢܵܐ

Source : Other