Eastern Syriac :ܟܵܐܸܠܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܟܳܐܶܠܩܳܠܳܐ
Eastern phonetic :' ka yel ' qa: la:
Category :noun
English :a phonometer ;
French :un phonomètre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܵܐܸܠܚܲܝܠܵܐ, ܟܵܐܸܠ, ܟܵܐܸܠܫܸܚܢܵܐ, ܐܲܟܝܼܠ

See also : ܩܵܠܵܐ

Source : Other