Eastern Syriac :ܦܗܐ
Western Syriac :ܦܗܐ
Category :root
English :to wander , to daydream ;
French :errer , aller de-ci de-là , s'égarer , rêvasser ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܦܲܗܵܝܵܐ, ܦܵܗܹܐ, ܦܗܵܐ, ܦܸܗܘܵܐ, ܦܸܗܘܵܐ ܕܗܲܘܢܵܐ, ܦܲܗܵܝܵܐ, ܦܸܗܝܵܐ, ܦܗܵܝܵܐ, ܦܲܗܵܝܵܐܝܼܬ, ܦܲܗܵܝܘܼܬܵܐ, ܦܲܗܝܘܼܬܵܐ, ܦܲܗ̈ܵܝܲܝ, ܦܲܗܵܝܵܬܵܐ, ܦܲܗ̈ܵܝܵܬܵܐ

Source : Other