Eastern Syriac :ܕܲܗܸܢ ܒܟܲܪܥܵܐ
Western Syriac :ܕܰܗܶܢ ܒܟܰܪܥܳܐ
Eastern phonetic :' da hin b ' kar a:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to butter / to apply butter ;
French :beurrer / mettre du beurre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܪܥܵܐ, ܕܵܗܹܢ

Source : Other