Eastern Syriac :ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ
Western Syriac :ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ
Root :ܥܕ
Eastern phonetic :' dama: l ' ha: ša:
Category :adverb
[Time]
English :until now , yet / up to now , to this day / ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ;
French :jusqu'à présent / encore , jusqu' à ce jour / ܗܲܠ ܐܵܕܝܼܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܕ, ܥܕܲܟܹܝܠ, ܥܕܲܡܵܐ ܕ, ܥܲܕܡܸܫ, ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ

See also : ܗܵܠܵܐ, ܟܲܕܘܼ, ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܕܵܡ ܗܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun