Eastern Syriac :ܥܲܝܢܵܐ ܕܩܵܛܵܐ
Western Syriac :ܥܰܝܢܳܐ ܕܩܳܛܳܐ
Root :ܥܝܢ
Eastern phonetic :' é na:d ' qa : ṭa:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :an opal / "a cat's eye" ;
French :une opale / "un œil de chat" ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܝܢ, ܥܲܝܢܫܸܡܫܵܐ, ܥܲܝܢܗܲܪܵܐ