Eastern Syriac :ܝܪܵܩܵܐ
Western Syriac :ܝܪܳܩܳܐ
Root :ܝܪܩ
Eastern phonetic :' ra: qa:
Category :verb
[Colors]
English :intransitive : 1) to be yellow , to yellow / to turn yellow / to become yellow ; 2) see also ܬܲܪܫܸܢ / ܦܵܟܹܗ : to pale / to grow pale , to turn white , to become livid , colour ... : to fade / to become faded , picture, poster ... : to discolour , to lose its colour / to fade away ;
French :intransitif : 1) être jaune , devenir jaune / jaunir ; 2) voir aussi , ܬܲܪܫܸܢ / ܦܵܟܹܗ : pâlir / devenir pâle , blêmir / devenir blême , devenir livide , couleur ... : perdre son éclat , se défraîchir / se délaver / ternir , s'estomper , photo, affiche ... : jaunir / se décolorer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܪܩ, ܝܵܪܘܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܢܵܐ, ܐܵܪܸܩ, ܝܘܼܪܝܼܩܵܐ, ܝܲܪܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܵܐ, ܝܘܼܪܵܩܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܝܸܩ, ܝܲܪܸܩ, ܝܲܪܘܼܩܹܐ, ܝܵܪܸܩ, ܝܲܪܸܩ, ܝܪܵܩܵܐ, ܝܵܪܹܩ

See also : ܫܵܥܹܬ, ܫܥܵܬܵܐ, ܙܲܪܕܸܢ, ܙܲܪܕܘܼܢܹܐ, ܬܲܪܫܸܢ, ܬܲܪܫܘܼܢܹܐ, ܦܵܟܹܗ, ܦܟ݂ܵܗܵܐ

Source : Bailis Shamun