Eastern Syriac :ܝܼܣܘܼܪܵܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ
Western Syriac :ܺܝܣܽܘܪܳܐ ܕܓܒ݂ܳܪܳܐ
Eastern phonetic :i: ' su: ra:d g ' wa: ra:
Category :noun
[Human → Family]
English :wedlock / marriage ;
French :le mariage / les liens du mariage , le devoir conjugal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܼܣܘܼܪܵܐ, ܕ, ܓܒ݂ܵܪܵܐ

See also : ܡܫܵܘܬܦܘܼܬܵܐ, ܡܙܵܘܓ݂ܘܼܬܵܐ, ܙܘܼܘܵܓ݂ܵܐ, ܠܒܲܪ ܡܸܢ ܙܘܼܘܵܓ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun