Eastern Syriac :ܟܵܢܸܫܬܵܐ ܕܸܨܒ݂ܵܥ
Western Syriac :ܟܳܢܶܫܬܳܐ ܕܶܨܒ݂ܳܥ
Root :ܟܢܫ
Eastern phonetic :ka: ' niš ' ta:d ' ṣva:
Category :noun
[Art → Painting]
English :a paintbrush ;
French :un pinceau ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢܫ, ܟܲܢܸܫܬܵܐ, ܟܲܢܸܫܬܵܐ ܕܟܵܟܹ̈ܐ

See also : ܨܒܥ, ܨܒ݂ܵܥ, ܡܪܲܫܡܵܢܵܐ, ܩܲܢܝܵܐ ܕܨܲܝܵܪܵܐ

Source : Other