Eastern Syriac :ܠܪܸܥܝܵܢܹܗ
Western Syriac :ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ
Root :ܪܥܐ
Eastern phonetic :l ri ' ia: ni:h
Category :adverb
[Moral life → Intelligence]
English :to agreement / concord (to win over) ... : over ;
French :convaincre, rallier quelqu'un à soi, faire basculer dans son camp ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܥܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܥܝܵܢܵܐ

Variants : ܠܓܲܒܹܗ, ܠܓܹܒܘܼܗܝ, ܠܬܲܚܡܲܢܬܹܗ

See also : ܠܬܲܚܡܲܢܬܹܗ, ܠܓܲܒܹܗ, ܠܓܹܒܘܼܗܝ

Source : Bailis Shamun