Eastern Syriac :ܕܠܵܐ ܬܘܼܗܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ
Root :ܬܗܐ
Eastern phonetic :dla: tu: ' ha: ia:
Category :adverb
[Time]
English :without delay , posthaste / post-haste , as quickly as possible , forthwith ;
French :sans délai , en toute hâte / sur le champ , sans s'attarder / sans se retarder , à toute vitesse / à toute allure / à bride abattue (?)
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܗܐ, ܡܬܲܗܲܝܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ, ܬܘܼܗܵܝ, ܡܬܲܗܝܵܐ, ܬܵܗܹܐ, ܬܗܵܝܵܐ, ܬܲܗܘܼܝܹܐ, ܬܲܘܗܬܵܐ, ܬܘܿܗܵܝܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ, ܡܲܘܚܪܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܿܬܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ

See also : ܕܠܵܐ ܚܲܢܛܲܠܬܵܐ, ܒܝܲܬܝܼܪ ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܕܠܵܐ ܬܘܼܗܵܝܵܐ

Source : Other