Eastern Syriac :ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܡܲܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܡܰܝܳܢܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :bu: ' ša: la: ' ma: ' ia: na:
Category :noun
[Feeding → Food]
English : a stew , a watery meal , a watery cooked meal ;
French :un ragoût , un civet ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

Cf. ܒܘܼܫܵܠܵܐ ܩܸܫܝܵܐ

See also : ܒܘܼܫܵܠܵܐ, ܡܲܝܵܢܵܐ, ܡܝܼܵܢܵܐ, ܩܸܫܝܵܐ

Source : Other