Eastern Syriac :ܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ
Western Syriac :ܟܠܶܗ ܠܰܝܠܶܐ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :' kli: ' lé lé
Category :adverb
[Time]
English :overnight / in the course of a night , during the night / during a night ;
French :de nuit , pendant la nuit , la nuit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ, ܠܲܝܠܹܐ, ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ, ܕܟܠܹܗ ܠܲܝܠܹܐ

See also : ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܐܵܘ ܩܲܕܵܡܬܵܐ, ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ

Source : Bailis Shamun