Eastern Syriac :ܒܗܒܗ
Western Syriac :ܒܗܒܗ
Category :root
[Moral life → Feelings]
English :to perplex , to confuse , to baffle , to puzzle , to mystify , to bemuse , to bewilder / to bamboozle ;
French :embarrasser , embrouiller , dérouter , rendre perplexe / confus , laisser perplexe , déboussoler ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܒܗ

Derived words : ܒܲܗܒܸܗ, ܒܲܗܒܘܼܗܹܐ, ܒܘܼܗܒܵܗܵܐ

Source : Other