Eastern Syriac :ܙܘܼܪܵܐ ܕܩܕܵܠܵܐ
Western Syriac :ܙܽܘܪܳܐ ܕܩܕܳܠܳܐ
Eastern phonetic :' zu: rad ' qda la
Category :proper noun
[Human → Disease]
English :Dihteria
French :la diphtérie
Dialect :Urmiah