Eastern Syriac :ܡܲܡܟܟ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܡܟܟ݂ܳܢܳܐ
Root :ܡܟ݂
Eastern phonetic :mam ' kḥa: na:
Category :adjective
English :pacific , peaceful ;
French :pacifique , paisible , apaisé (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܟ݂, ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܡܟܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܡܟܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܡܟܘܼܢܹܐ, ܡܲܡܟܘܼܟܹܐ, ܡܲܡܟܸܟ݂

See also : ܡܲܫܠܝܵܢܵܐ, ܣܲܙܓܪܵܢܵܐ, ܫܲܝܢܵܝܵܐ, ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܫܵܠܡܵܐ, ܡܫܲܝܢܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun