Eastern Syriac :ܡܲܨܒܹܥ
Western Syriac :ܡܰܨܒܶܥ
Root :ܨܒܥ
Eastern phonetic :' maṣ bi:
Category :verb
[Colors]
English :to colour , to color , to paint , to give a colour / a hue , to dye ;
French :colorer , colorier , peindre , teindre / donner une couleur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܒܥ, ܨܒ݂ܵܥ, ܨܵܒ݂ܥܵܢܵܐ, ܨܒ݂ܥܘܿܬܵܐ, ܒܹܝܬܨܒ݂ܘܼܥܬܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܝܬܵܐ, ܨܸܒ݂ܥܝܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܵܒ݂ܥܘܿܝܵܐ, ܨܒ݂ܵܥܝܵܐ, ܨܘܼܒ݂ܵܥܵܐ, ܨܒ݂ܘܿܥܬܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܥܝܹܐ, ܨܵܒ݂ܸܥ, ܨܵܒܹܥ, ܨܒ݂ܵܥܵܐ, ܡܲܨܒ݂ܘܼܥܹܐ, ܨܵܒܹܥ

Source : Bailis Shamun