Eastern Syriac :ܕܒܹܝܬ ܡܝܼܟ݂ܵܐܝܼܠ
Western Syriac :ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟ݂ܳܐܺܝܠ
Eastern phonetic :d ' bi:t mi: ' ḥa: i:l
Category :noun
[Religion]
English :archangels , Michael's companions , those of the House of Michael ;
French :les archanges , les compagnons de Michaël , ceux de la maison de Michaël ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܹܝܬܥܵܒ݂ܘܼܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܐܵܦܘܼܣܝܼܵܐ, ܒܹܝܬܓܲܙܵܐ, ܒܹܝ, ܒܹܝܬ݂, ܒܸܝܬ ܕܡܵܟ݂ܵܐ, ܒܹܝܬ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ, ܕܒܹܝܬ ܐܲܠܵܗܵܐ, ܒܹܝܬ

See also : ܪܝܼܫ ܡܲܠܲܐܟ݂ܹ̈ܐ, ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ

Source : Other