Eastern Syriac :ܕܡܸܢ ܩܕܵܡ
Western Syriac :ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ
Root :ܩܕܡ
Category :adjective
English :preceding , coming before / happening before , previous to , leading up to , prior to , ushering in , paving the way for , heralding , introducing ;
French :précédant , qui se trouve avant / qui précède ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܒܪܵܐ ܩܵܕ݇ܡ, ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܡܵܐ, ܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܡܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܩܵܕ݇ܡ, ܒܩܲܕܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ, ܩܕܡ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun