Eastern Syriac :ܚܲܣܝܼܪܘܼܬ ܕܸܡܵܐ
Western Syriac :ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܕܶܡܳܐ
Root :ܚܣܪ
Eastern phonetic :ḥa ' si: ru:t ' di ma:
Category :noun
[Human → Disease]
English :anaemia / anemia ;
French :l'anémie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܣܪ, ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܕܸܡܵܐ

See also : ܦܲܩܝܼܪܘܼܬ ܕܸܡܵܐ

Source : Yoab Benjamin