Eastern Syriac :ܦܲܩܝܼܪܘܼܬ ܕܸܡܵܐ
Western Syriac :ܦܰܩܺܝܪܽܘܬ ܕܶܡܳܐ
Eastern phonetic :pa ' qi: ru:t ' di ma:
Category :noun
[Human → Disease]
English :anaemia / anemia ;
French :l'anémie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܲܩܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܕܸܡܵܐ

See also : ܚܲܣܝܼܪܘܼܬ ܕܸܡܵܐ

Source : Yoab Benjamin