Eastern Syriac :ܠܗܝܼܬܬܵܐ
Western Syriac :ܠܗܺܝܬܬܳܐ
Root :ܠܗܬ
Eastern phonetic :l ' hi:t ta:
Category :adjective
[Feeding → Drink]
English :feminine of ܠܗܝܼܬܵܐ : 1) thirsty , thirsting for water ; 2) dry , parched ;
French :féminin de ܠܗܝܼܬܵܐ : 1) assoiffée / ayant soif , altérée ; 2) sèche , desséchée , aride ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܗܬ, ܠܗܝܼܬܵܐ

See also : ܨܲܗܝܵܐ, ܨܗܝܼܬܵܐ, ܨܸܗܝܵܐ, ܠܗܝܼܩܵܐ

Source : Bailis Shamun