Eastern Syriac :ܚܠܵܝܦܵܐ ܕܩܸܪ̈ܛܹܐ
Western Syriac :ܚܠܳܝܦܳܐ ܕܩܶܪ̈ܛܶܐ
Root :ܩܪܛ
Eastern phonetic :' ḥlé pa: d ' qir ṭi:
Category :noun
[Clothing]
English :see also ܠܚܵܝܦܵܐ ܡܪܲܩܥܵܐ : a patchwork quilt ;
French :voir aussi ܠܚܵܝܦܵܐ ܡܪܲܩܥܵܐ : une courtepointe à pièces / une couverture en patchwork ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܩܥ, ܚܠܵܝܦܵܐ, ܠܚܵܝܦܵܐ, ܪܵܩܹܥ, ܪܩܵܥܵܐ, ܪܘܼܩܥܵܐ, ܡܪܵܩܸܥ, ܠܚܵܝܦܵܐ ܡܪܲܩܥܵܐ, ܩܸܪܛܵܐ

Source : Bailis Shamun