Eastern Syriac :ܪܹܫ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܶܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ̈ܶܐ
Root :ܐܒܐ
Eastern phonetic :' ri:š a wa: ' ha: té
Category :noun
[Religion]
English :a Patriarch ;
French :un Patriarche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܒܐ, ܪܝܼܫ, ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ, ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ, ܒܹܬܐܵܒ݂ܗܵܬܹܐ, ܪܹܫ, ܪܝܼܫ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬܸܐ, ܐܲܒ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun