Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܕܝܵܫܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܕܝܳܫܳܐ
Root :ܕܫ
Eastern phonetic :bi:t ' dia: ša:
Category :noun
[Industry]
English :a pedal ;
French :une pédale ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܫ, ܕܵܘܫܵܐ

See also : ܡܲܣܡܟ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun