Eastern Syriac :ܥܕܲܡܵܐ ܠ
Western Syriac :ܥܕܰܡܳܐ ܠ
Root :ܥܕ
Eastern phonetic :' da ma: l
Category :preposition
[Time]
English :pending , until / while waiting for ;
French :en attendant / jusqu'à , dans l'attente de / jusqu'à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܕ, ܥܕܲܡܵܐ, ܥܲܕ, ܥܕܲܡܵܐ ܠ, ܥܕܲܡܵܐ ܕ

See also : ܥܸܕܵܢܵܐ, ܗܲܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕ, ܟܲܕ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܠ, ܥܕܲܡܵܐ ܠ

Source : Bailis Shamun