Eastern Syriac :ܚܪܩ
Western Syriac :ܚܪܩ
Category :root
[Industry]
English :to pierce , to drill a hole / to bore a hole , to puncture ;
French :percer , faire un trou , crever / piquer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܲܪܘܼܩܵܐ

Derived words : ܚܘܼܪܩܵܐ, ܚܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܚܲܪܘܼܩܵܐ, ܚܪܝܼܩܵܐ, ܚܪܝܼܩܵܐ ܡܦܲܬܠܵܐܝܼܬ, ܚܪܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܚܵܪܹܩ, ܚܵܪܸܩ, ܚܸܪܩܵܐ, ܚܪܵܩܵܐ, ܚܪܵܩܵܐ, ܚܪܵܩܬܵܐ, ܡܲܚܪܸܩ, ܡܸܬܚܲܪܩܵܢܵܐ