Eastern Syriac :ܫܲܢ݇ܬܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܫܰܢ݇ܬܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܫܢܬܐ
Eastern phonetic :ša ta: ' na: i:t
Category :adverb
English :per annum , each year / yearly / every year ;
French :annuellement , par an , chaque année ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐܝܼܬ, ܒܫܲܢ݇ܬܵܐ

Source : Bailis Shamun