Eastern Syriac :ܓܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܓܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܓܢܐ
Eastern phonetic :ga: ' na: i:t
Category :adverb
[Nature]
English :see ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : by itself , per se / as such ;
French :voir ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ : en soi , naturellement / par soi-même , tout seul / toute seule / automatiquement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܢܐ, ܓܵܢܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܓܵܢܵܐ, ܒܹܐ ܓܵܢܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ, ܓ̰ܵܐܢ, ܓܵܐܢ, ܓ̰ܸܢ, ܓܵܢܘܼܗܝ, ܓܵܢܹܗ, ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ, ܡܲܚܙܲܝܬ ܓܵܢܵܐ, ܓܵܢܝܼ, ܓܵܢܘܿܟ݂, ܓܵܢܲܟ݂ܝ, ܓܵܢܹܗ, ܓܵܢܘܼܗܝ, ܓܵܢܘܿܗ, ܓܵܢܲܢ, ܓܵܢܘܼܟ݂ܘܿܢ, ܓܵܢܵܝܗܝ

See also : ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܝܼܬܝܵܐܝܼܬ, ܐܘܼܣܝܵܐܝܼܬ, ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun