Eastern Syriac :ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܵܐ
Western Syriac :ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ
Eastern phonetic :di bu: ' ria: ta:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :plural of ܕܸܒܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ : bees ; ܫܸܚܠܵܐ ܕ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܹܵܐ : "drippings from bees" / a honeycomb ;
French :pluriel de : ܕܸܒܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ : des abeilles ; ܫܸܚܠܵܐ ܕ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܹܵܐ : "un coulis d'abeilles" / un rayon de miel ;
Dialect :Eastern Syriac

see Judges : 14, 8

voir Juges : 14, 8

Source : Other