Eastern Syriac :ܚܪܘܿܪ̈ܲܝ ܢܚܝܼܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܚܪܽܘܪ̈ܰܝ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ
Root :ܚܪ
Eastern phonetic :' ḥru ré n ' ḥi: ré
Category :noun
[Human → Body]
English :the nostrils , the orifices of the nose ;
French :les narines , les orifices du nez ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܪ, ܚܪܘܿܪܵܐ, ܢܚܝܼܪܵܐ

See also : ܦܘܼܩܵܩܹ̈ܐ

Source : Other