Eastern Syriac :ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ
Western Syriac :ܟܶܐ ܗܳܘܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :ki: ' ho: ia:
Category :adverb
English :perhaps / maybe ;
French :peut-être ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܟܹܐ, ܗܘܵܝܵܐ

See also : ܒܲܠܟܵܐ, ܡܘܼܡܟܸܢ, ܐܵܪܵܐ, ܟܒܲܪ, ܕܲܠܡܵܐ, ܐܸܢ ܓܵܕܹܫ, ܩܵܘܡܵܐ, ܪܲܒܲܬ

Source : Bailis Shamun