Eastern Syriac :ܠܵܐ ܡܸܬܡܲܬܪܸܓܵܢܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܬܪܶܓܳܢܳܐ
Eastern phonetic :la: mit ma tri ' ga: na:
Category :adjective
[Moral life → Fault]
English :incorrigible ;
French :incorrigible ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܐ ܡܸܬܡܲܬܪܸܟܵܢܵܐ

Source : Tobia Gewargis