Eastern Syriac :ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ
Western Syriac :ܙܳܥܝܶܐ ܦܳܠܽܘܛܶܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' za: yi pa: ' lu ṭi
Category :verb
[Animals → Birds]
English :to hatch to produce young from eggs or by incubation , to lay an egg ;
French :couver (des œufs) , générer des petits à l'aide d'œufs , incuber , pondre ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ