Eastern Syriac :ܦܫܝܼܫܵܐ
Western Syriac :ܦܫܺܝܫܳܐ
Eastern phonetic :' pši: ša:
Category :noun
[Country → Plants]
English :an endive , chicory ;
French :une endive , la scarole (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܚܸܕܒ݂ܵܐ

Source : Other