Eastern Syriac :ܠܸܥܙܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܠܶܥܙܳܢܳܝܳܐ
Root :ܠܥܙ
Eastern phonetic :li: za: ' na: ia:
Category :adjective
English :phonic , phonetic , related to a language (?) ;
French :phonique , phonétique , langagier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܥܙ, ܠܸܥܙܵܐ, ܠܸܥܙܬܵܐ

See also : ܩܵܠܵܢܵܝܵܐ, ܪܸܬܡܵܢܵܝܵܐ, ܨܵܘܬܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun