Eastern Syriac :ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܟܝܳܢܳܝܳܬ̈ܶܐ
Root :ܟܢ
Eastern phonetic :kia: na: ' ia: té
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :physics ; ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ : la physique ;
French :la physique ; ܡܲܡܠܠܘܼܬ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ : la physique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܢ, ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ݂, ܟܝܵܢܵܝܵܐ, ܒܲܪ ܟܝܵܢܵܐ, ܡܟܲܝܢܘܼܬܵܐ, ܟܝܵܢܵܝܵܐ, ܥܙܝܼܠܵܐ ܒܸܟ݂ܝܵܢܵܐ, ܟܵܝܹܢ, ܒܵܬܵܪ ܟܝܵܢܵܐ, ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ, ܟܝܵܢܵܐ

See also : ܥܸܠܡ ܕܟܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun