Eastern Syriac :ܐܵܡܹܪܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܐܳܡܶܪܺܝܩܳܐ
Eastern phonetic :a: mi: ' ri: qa:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :America ; ܐܵܡܹܪܝܼܩܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܵܐ : South America ;
French :l'Amérique ; ܐܵܡܹܪܝܼܩܵܐ ܬܲܝܡܢܵܝܬܵܐ : l'Amérique du Sud ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun

Origin : English