Eastern Syriac :ܡܵܘܣܦܵܐ ܥܲܠ
Western Syriac :ܡܳܘܣܦܳܐ ܥܰܠ
Root :ܝܣܦ
Eastern phonetic :' mos pa: ' a:l
Category :preposition
[Science → Mathematics]
English :plus , and / added to ; ܚܲܕ ܡܵܘܣܦܵܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝ = ܬܠܵܬܵܐ : one and two = three ;
French :plus , additionné à / ajouté à ; ܚܲܕ ܡܵܘܣܦܵܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝ = ܬܠܵܬܵܐ : un plus deux = trois ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܣܦ, ܬܵܘܣܸ̈ܦܝܵܬ݂ܵܐ, ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ

See also : ܡܘܼܙܝܸܕܵܐ ܥܲܠ, ܙܵܘܕܵܐ

Source : Bailis Shamun