Eastern Syriac :ܣܵܐܹܡ ܒܐܵܘܹܐ
Western Syriac :ܣܳܐܶܡ ܒܐܳܘܶܐ
Root :ܣܘܡ
Eastern phonetic :' sa: i:m ' ba: wi:h
Category :verb
[Trade]
English :to pocket ;
French :se mettre dans la poche , empocher ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܘܡ, ܣܵܐܸܡ, ܣܵܝܸܡ, ܡܲܣܸܡ, ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ, ܣܝܼܡ, ܣܵܐܹܡ, ܒ, ܐܹܘܵܐ

See also : ܡܲܬܸܒ݂, ܨܵܠܹܨ, ܐܵܟܹܠ, ܡܵܚܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun