Eastern Syriac :ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܪܰܡܙܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mram ' za: na:
Category :noun
English :an indicator ;
French :un indicateur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܵܡܘܿܙܵܐ

See also : ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܲܕܸܥܵܢܵܐ, ܡܲܚܙܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܙܢܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܢܵܝܵܐ

Source : Other