Eastern Syriac :ܡܵܫܲܚ ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܳܫܰܚ ܣܽܘܪܗܳܒ݂ܳܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :' ma: šaḥ su:r ' ha: wa:
Category :noun
English :a speedometer , a speed indicator ;
French :un indicateur de vitesse , un compteur de vitesse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܘܼܫܚܵܬ݂ܵܐ, ܡܵܫܘܿܚܵܐ, ܒܲܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܐ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܫܘܼܚܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܵܫܲܚ ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ

See also : ܣܲܪܗܸܒ݂, ܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܢܵܝܵܐ

Source : Other