Eastern Syriac :ܣܘܼܠܵܒܵܣܵܐ
Western Syriac :ܣܽܘܠܳܒܳܣܳܐ
Eastern phonetic :su: la: ' ba: sa:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a syllable ; ܡܵܪܹܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ ܬܠܵܬ ܣܘܼܠܒܵܣܹ̈ܐ : having more than three syllables ;
French :une syllabe ; ܡܵܪܹܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ ܬܠܵܬ ܣܘܼܠܒܵܣܹ̈ܐ : de plus de trois syllabes / ayant plus de trois syllabes ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܗܸܓܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun