Eastern Syriac :ܣܸܟܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܣܶܟܳܢܳܝܳܐ
Root :ܣܟ
Eastern phonetic :si ka: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → History]
English :in the shape of a wedge / nail , cuneiform ; ܣܸܪܛܵܐ ܣܸܟܵܢܵܝܵܐ : cuneiform writing / script ;
French :en forme de coin / de clou , cunéiforme ; ܣܸܪܛܵܐ ܣܸܟܵܢܵܝܵܐ : écriture cunéiforme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܟ, ܡܲܬܩܢܵܐ ܕܣܸܟܬܵܐ, ܣܸܟܵܢܵܝܵܐ, ܣܸܟܬܵܐ

See also : ܟܵܗܢܵܝܵܐ, ܟܘܼܡܪܵܝܵܐ, ܨܸܨܵܢܵܝܵܐ

Source : Other