Eastern Syriac :ܒܝܼܠܕܵܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܺܝܠܕܳܪܳܝܳܐ
Eastern phonetic :bi:l da: ' ra: ia:
Category :adjective
[City → Administration]
English :postal ;
French :postal / des postes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܝܼܠܝܼܕܵܪܵܐ

See also : ܡܝܲܒܠܵܢܵܐ, ܛܲܒ݂ܠܵܪܵܐ, ܦܘܿܣܬܵܝܵܐ, ܒܲܪܝܼܕܵܝܵܐ

Source : Tobia Gewargis