Eastern Syriac :ܒܵܪܘܿܕ
Western Syriac :ܒܳܪܽܘܕ
Eastern phonetic :' ba: rud
Category :noun
[Army → Weapons]
English :see ܗܲܒܵܒ݂ ܡܸܠܚܵܐ : powder / gun powder ;
French :voir ܗܲܒܵܒ݂ ܡܸܠܚܵܐ : la poudre à canon / la poudre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܵܪܘܿܕܵܐ

See also : ܗܲܒܵܒ݂ ܡܸܠܚܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Turkish