Eastern Syriac :ܩܲܡܨܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܩܰܡܨܳܐ ܡܨܰܠܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' qam ṣa: mṣa ' lia: na:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a praying mantis / a praying mantid ;
French :une mante religieuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܲܡܨܵܐ, ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ

See also : ܣܘܼܣܬܵܐ ܕܐܲܒܘܼܢܵܐ

Source : Bailis Shamun