Eastern Syriac :ܬܠܵܓ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܠܳܓ݂ܳܐ
Root :ܬܠܓ
Eastern phonetic :' tla: gha:
Category :verb
[Sky → Climate]
English :intransitive ; see also ܬܵܠܹܓ݂ / ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ / ܥܵܪܹܐ : to snow ;
French :intransitif ; voir aussi ܬܵܠܹܓ݂ / ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ / ܥܵܪܹܐ : neiger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܠܓ, ܬܵܠܹܓ݂, ܬܲܠܓܵܐ, ܡܲܬܠܸܓ݂ܵܐ, ܡܲܬܠܘܼܓܹܐ

See also : ܥܵܪܹܐ, ܥܪܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun