Eastern Syriac :ܦܘܼܪܥܵܢ ܫܘܼܘܙܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܪܥܳܢ ܫܽܘܘܙܳܒ݂ܳܐ
Root :ܦܪܥ
Eastern phonetic :' pu:r a:n šu: ' za: wa:
Category :noun
English :see also ܕܲܡܝܵܐ / ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ : a ransom ;
French :voir aussi ܕܲܡܝܵܐ / ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ : une rançon ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܥ, ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ, ܫܘܼܘܙܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun