Eastern Syriac :ܛܵܝܸܒ݂
Western Syriac :ܛܳܝܶܒ݂
Root :ܛܒ
Eastern phonetic :' ṭa: yiw
Category :noun
English :see also ܥܲܬܸܕ / ܨܲܝܸܒ݂ / ܬܩܸܢ / ܙܲܘܸܕ / ܙܲܪܸܙ / ܗܲܕܸܪ : to prepare , to make ready for a future use ;
French :voir aussi ܥܲܬܸܕ / ܨܲܝܸܒ݂ / ܬܩܸܢ / ܙܲܘܸܕ / ܙܲܪܸܙ / ܗܲܕܸܪ : préparer , rendre prêt / apprêter pour une utilisation future ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܒ, ܛܲܝܘܼܒܹܐ, ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬܵܐ

See also : ܥܲܬܸܕ

Source : Bailis Shamun